Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł  INŻYNIERA , MAGISTRA INŻYNIERA lub MAGISTRA

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Celem gospodarki jest wytwarzanie dóbr, zaspokajających ludzkie potrzeby. Do ich wytworzenia potrzebna jest technika. Ci, których interesuje ZARZĄDZANIE ZASOBAMI TECHNICZNYMI powinni zwrócić uwagę na ten kierunek. Dzięki studiom zdobędą wiedzę i opanują umiejętności związane zarówno z wybranymi dziedzinami techniki, jak i z problemami z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa.

W roku 2014 Polska Komisja Akredytacyjna po raz kolejny pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI w WSEiZ.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kształci inżynierów-menedżerów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Osoby, które ukończyły studia, poza specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, potrafią łączyć aspekt ekonomiczny i technologiczny z aspektem środowiskowym. Wydział Zarządzania dba o wysoką jakość kształcenia i rozwija narzędzia, służące jej podnoszeniu dzięki, czemu absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale będzie też cennym pracownikiem w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.

Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest przy opisie specjalności.