Zdrowie i środowisko – studia II stopnia

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności ZDROWIE I ŚRODOWISKO jest INSTYTUT "POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

ochrona

Studiując specjalność Zdrowie i Środowisko zyskasz kompetencje w zakresie: identyfikacji i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne oraz realizacji działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • znajomość relacji między stanem środowiska a zdrowiem ludzi,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Specjalność adresowana jest do osób z wyższym wykształceniem (z dyplomem licencjata, magistra lub wyższym), które chcą poznać relacje miedzy stanem zdrowia a stanem środowiska i ograniczać szkodliwe działanie środowiska na zdrowie człowieka.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZDROWIE I ŚRODOWISKO:

 1. Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 2. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
 3. Gospodarka wodą i ściekami w przedsiębiorstwie
 4. Język angielski specjalistyczny
 5. Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie
 6. Medycyna personalizowana w ochronie zdrowia
 7. Wpływ diet żywieniowych na zdrowie
 8. Emisje atmosferyczne i hałas
 9. Metodologia badań medycznych
 10. Międzynarodowa problematyka zdrowotna
 11. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 12. Seminarium magisterskie
 13. Zdrowie środowiskowe

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Kompensacje przyrodnicze
 3. Techniki odnowy środowiska
 4. Rachunek kosztów
 5. Procesy produkcyjne
 6. Ochrona powietrza
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia