Ochrona biosfery

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności OCHRONA BIOSFERY jest KAMPINOSKI PARK NARODOWY

studia

Studiując specjalność Ochrona Biosfery uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące prawnych i ekonomicznych uwarunkowań inwestycji w ochronę środowiska, ochrony i kształtowana krajobrazu oraz oceny oddziaływania na środowisko. Poznasz zasady stosowania „zielonego” marketingu. Profesjonalnie wykonasz i przygotujesz ekspertyzę oraz inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą. Nabędziesz zintegrowane kompetencje inżynierskie i organizacyjno-zarządcze w zakresie dokonywania oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w ochronie środowiska, a także wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,
 • zdolność opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko
  oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,
 • sprawność w planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody,
  a także zagospodarowaniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych,
 • biegłość w prowadzeniu monitoringu środowiska.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI OCHRONA BIOSFERY:

 1. System terytorialnej ochrony przyrody
 2. Zielony marketing
 3. Eksperyzy przyrodnicze
 4. Kompensacje przyrodnicze
 5. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 6. Socjologia środowiska
 7. Ocena odziaływania na środowisko
 8. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska
 9. System gatunkowej ochrony przyrody
 10. Zarządzanie zielenią miejską
 11. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 12. Ocena odziaływania na środowisko
 13. Różnorodność biologiczna Polski
 14. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Technologia informacyjna
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Chemia organiczna i fizyczna
 16. Fizyka
 17. Mikrobiologia
 18. Ochrona atmosfery
 19. Prawo ochrony środowiska
 20. Technologie bioenergetyczne
 21. Biochemia
 22. Oczyszczanie ścieków
 23. Podstawy gospodarki odpadami
 24. Prawo gospodarcze
 25. Teledetekcja i GIS
 26. Zarządzanie jakością
 27. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 28. Metrologia
 29. Monitoring środowiska
 30. Zarządzanie środowiskowe
 31. Zrównoważony rozwój
 32. Edukacja ekologiczna
 33. Inżynieria procesowa
 34. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 35. Mechanika płynów
 36. Meteorologia i klimatologia
 37. Praktyka zawodowa
 38. Grafika inżynierska
 39. Techniki odnowy środowiska
 40. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska

 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI OCHRONA BIOSFERY:

 1. System terytorialnej ochrony przyrody
 2. Zielony marketing
 3. Eksperyzy przyrodnicze
 4. Kompensacje przyrodnicze
 5. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 6. Socjologia środowiska
 7. Ocena odziaływania na środowisko
 8. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska
 9. System gatunkowej ochrony przyrody
 10. Zarządzanie zielenią miejską
 11. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 12. Ocena odziaływania na środowisko
 13. Różnorodność biologiczna Polski
 14. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Logistyka
 14. Podstawy marketingu
 15. Technologia informacyjna
 16. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 17. Chemia organiczna i fizyczna
 18. Fizyka
 19. Mikrobiologia
 20. Ochrona powietrza
 21. Prawo ochrony środowiska
 22. Technologie bioenergetyczne
 23. Biochemia
 24. Oczyszczanie ścieków
 25. Podstawy gospodarki odpadami
 26. Prawo gospodarcze
 27. Teledetekcja i GIS
 28. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 29. Monitoring środowiska
 30. Praktyka zawodowa
 31. Edukacja ekologiczna
 32. Meteorologia i klimatologia