INAUGURACYJNE SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

Rada Pracodawców W dniu 30.10.2012 r. w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16 odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego. W czasie spotkania odbyły się prezentacje nt.: Uczelni i Wydziału Architektury oraz celów przyświecających powołaniu Rady. Miała miejsce również ożywiona dyskusja na temat oczekiwań Pracodawców i Uczelni odnośnie działalności Rady. Członkowie Rady z rąk Pani Rektor WSEiZ doc. dr Moniki Madej otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr Monika Madej - Rektor WSEiZ, doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz - Dziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski - Prodziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow - Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, dr Justyna Kłys – Pełnomocnik Rektora ds. Dydaktycznych, mgr Grzegorz Malec – Kierownik Biura Karier oraz mgr Sławomir Baczulis - Rzecznik prasowy.

Pracodawców na inauguracyjnym spotkaniu reprezentowali przedstawiciele następujących firm projektowych, budowlanych, meblarskich, deweloperskich oraz instytucji:

- Prof. dr hab. Jerzy Puchalski – Dyrektor (Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie)
- dr inż. Lidia Ozimkowska (Aster Park)
- dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski (Archimed Sp. z o.o.)
- dr inż. Wojciech Paciorkiewicz (PROARCHITEKTURA Sp. z o.o.)
- inż. Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)
- dr inż.arch. Magdalena Bieńkuńska – Wiceprzewodnicząca Rady (Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów)
- mgr Zbigniew Gontarz - Prezes Zarządu (PBM Południe S.A.)
- mgr Janusz Stolarczyk – Dyrektor ds. rozwoju (Dom Development S.A.)
- mgr inż. arch. kraj. Anna Tarnawska (a-p Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Tarnawska)
- mgr inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak (Pracownia Autorska „DOMY POLSKIE”)
- mgr sztuki Jolanta Kapecka-Walczak (JK PROJEKT)
- inż. Magdalena Grabowska (METRO Fabryka Mebli Biurowych)

WSEiZ powołując Radę Pracodawców Wydziału Architektury pragnie:
- doskonalić programy kształcenia,
- pełniej dostosować ofertę kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy,
- budować wysoką kulturę jakości kształcenia,
- podnosić atrakcyjność procesu dydaktycznego,
- rozwijać wzajemną współpracę,
- kreować warunki do wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady.

Uczelnia planuje włączyć przedstawicieli Rady w proces dydaktyczny poprzez:
- konsultowanie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Wydział Architektury programów kształcenia,
- projektowanie programów studiów podyplomowych - „studia szyte na miarę”,
- przekazywanie informacji i wskazówek, które mogłyby mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia,
- umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży, warsztatów na terenie siedziby Pracodawcy,
- realizację prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracujących Pracodawców,
- prowadzenie przez Pracodawców zajęć dydaktycznych,
- udział Pracodawców w egzaminach dyplomowych.

Rada Pracodawców będzie również wyśmienitym forum wymiany myśli, doświadczeń i rozszerzania płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelnią i zrzeszonymi podmiotami, przyczyniając się jednocześnie do ułatwienia swobodnego przepływu idei między światem nauki, biznesu i administracji publicznej.
Uczelnia pragnie również wspólnie z członkami Rady realizować prace naukowo-badawcze, jak również projektowe, współorganizować projekty o charakterze edukacyjnym, czy popularyzatorskim.