Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

Rekrutacja On-Line

Specjalności Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi przygotowuje specjalistów, posiadających poszukiwane obecnie na rynku pracy kompetencje w dziedzinie zarządzania usługami zdrowotnymi, dzięki połączeniu wiedzy z dziedzin medycznych z kompetencjami z zakresu ekonomii i zarządzania, co stanowi rękojmię racjonalnego gospodarowania środkami podmiotów leczniczych. Absolwenci tej specjalności będę więc potrafili zarządzać jednostką medyczną jako organizacją. Atutem specjalności jest też uzyskanie przez jej absolwenów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu asystenta medycznego, na który rynek pracy zgłasza obecnie ogromne zapotrzebowanie.

Kluczowe kompetencje absolwenta to:
• umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, prezentacji, archiwizacji i zabezpieczenia danych medycznych,
• umiejętność oceniania stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska,
• umiejętność realizowania programów profilaktyki i promocji zdrowia m.in. w zakładach pracy, gminach, szkołach i szpitalach.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zdrowie Publiczne zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA I DANYMI MEDYCZNYMI:

 1. Podstawy marketingu
 2. Analiza statystyczna w ochronie zdrowia
 3. Bazy danych medycznych
 4. Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych
 5. Warsztaty promocji zdrowia
 6. Ekonomika zdrowia i ocena technologii medycznych
 7. Higiena ogólna i szpitalna
 8. Informatyczne systemy diagnostyczne i kartoteki pacjentów
 9. Rachunkowość
 10. Uzależnienia - aspekty zdrowotne i społeczne
 11. Zarządzanie jakością
 12. Diagnostyka laboratoryjna
 13. Gospodarka lekami
 14. Prawo ochrony zdrowia
 15. Seminarium dyplomowe
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU DLA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE:

 1. Ekologia
 2. Epidemiologia
 3. Język angielski
 4. Mikroekonomia
 5. Podstawy prawa
 6. Podstawy zarządzania
 7. Podstawy zdrowia publicznego
 8. Polityka społeczna i zdrowotna
 9. Psychologia
 10. Demografia
 11. Międzynarodowe problemy zdrowia
 12. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 13. Podstawy biostatystyki
 14. Technologia informacyjna
 15. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 16. Zarządzanie usługami zdrowotnymi
 17. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 18. Finanse przedsiębiorstwa
 19. Nauka o człowieku
 20. Podstawy pielęgniarstwa
 21. Żywienie człowieka
 22. Kwalifikowana pierwsza pomoc
 23. Propedeutyka medycyny
 24. Zdrowie środowiskowe
 25. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 26. Praktykia zawodowa
 27. Organizacja ratownictwa medycznego