Zarządzanie ochroną środowiska

Program studiów został tak opracowany, aby zapewnić absolwentom kwalifikacje odpowiadające wymaganiom rynku Unii Europejskiej i możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy. Studia na tej specjalności dają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin, wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego, takich jak ISO-14001 i EMAS, stosowania instrumentów kreujących przyjazny środowisku wizerunek przedsiębiorstw i produktów oraz poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska.

W ramach tej specjalności studenci zdobywają również umiejętności dokonywania ocen ekonomicznej efektywności przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Ogólne przygotowanie z zakresu zarządzania jest uzupełnione wiedzą ekonomiczną, zarządczą i technologiczną związaną z gospodarowaniem środowiskiem. Absolwenci uzyskują również wiedzę umożliwiającą podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze produkcji i usług o charakterze ekologicznym, na przykład o metodach wykonywania badań marketingowych rynku dóbr i usług ekologicznych.

Perspektywy zatrudnienia

W krajach Unii Europejskiej w sektorze ochrony środowiska pracuje ponad 1% ogółu zatrudnionych. Aktualnie w Polsce ten wskaźnik jest znacznie niższy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpił trwały wzrost popytu na specjalistów zarządzania środowiskiem. Dzięki umiejętnościom uzyskanym w trakcie studiów na specjalności zarządzanie ochroną środowiska absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania środowiskowego, w administracji publicznej na stanowiskach związanych z ochroną środowiska oraz rozwojem regionalnym i lokalnym, w instytucjach finansujących przedsięwzięcia w ochronie środowiska oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów przyjaznych środowisku oraz usługami ekologicznymi. Naszą ambicją jest przygotowanie studentów do obiektywnej rejestracji oceny stanu środowiska, prognozowania zmian, wyboru mechanizmów ekonomicznych i społecznych oraz planowania działań służących poprawie tego stanu.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska, zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 1. Geodezja i kartografia
 2. Analiza rynku
 3. Bazy danych
 4. Marketing ekologiczny
 5. Finanse
 6. Gospodarka wodna i ściekowa
 7. Finansowanie projektów z funduszy UE
 8. Pozwolenia zintegrowane
 9. Zarządzanie zielenią miejską
 10. Edukacja ekologiczna
 11. Zarządzanie jakością
 12. Ocena oddziaływania na środowisko
 13. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Logistyka w przedsiębiorstwie
 16. Najlepsze dostępne techniki BAT
 17. Technologie przemysłowe
 18. Rachunkowość

Przedmioty podstawowe i kierunkowe wspólne dla kierunku Ochrona Środowiska

SEMESTR I

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Biologia ogólna
 4. Zoologia
 5. Botanika
 6. Ekologia
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska

SEMESTR II

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne, niestacjonarne (fakultet)
 3. Matematyka
 4. Zoologia
 5. Chemia ogólna i analityczna
 6. Grafika inżynierska
 7. Geologia i geomorfologia
 8. Ekologia
 9. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR III

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne, niestacjonarne (fakultet)
 3. Technologia informacyjna
 4. Chemia organiczna i fizyczna
 5. Fizyka
 6. Geologia i geomorfologia
 7. Teledetekcja i GIS
 8. Mikrobiologia
 9. Gleboznawstwo
 10. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR IV

 1. Język angielski
 2. Inżynieria procesowa
 3. Socjologia środowiska
 4. Mechanika płynów
 5. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 6. Technologie ochrony środowiska
 7. Fizyka
 8. Hydrologia i gospodarka wodą
 9. Biochemia
 10. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie
 11. Prawo gospodarcze

SEMESTR V

 1. Język angielski
 2. Ochrona przyrody
 3. Prawo ochrony środowiska
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Meteorologia i klimatologia
 6. Zrównoważony rozwój
 7. Filozofia przyrody
 8. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR VI

 1. Meteorologia i klimatologia
 2. Monitoring środowiska
 3. Technologie bioenergetyczne
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Praktyka - 2 tygodnie
 6. Praca dyplomowa

SEMESTR VII

 1. Techniki ochrony środowiska
 2. Seminarium dyplomowe
 3. Praca dyplomowa

Ochrona biosfery i program Natura 2000

Specjalność Ochrona biosfery i Program Natura 2000 przygotowuje specjalistów z zakresu czynnej ochrony biosfery, mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci tej specjalności mogą pracować w służbach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych ochrony środowiska, w parkach narodowych oraz parkach krajobrazowych, a także jako inspektorzy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i w innych placówkach gospodarczych.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 1. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 2. Edukacja ekologiczna
 3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 4. Fitosocjologia ogólna
 5. Monitoring Natura 2000
 6. Fauna Polski
 7. Flora Polski
 8. Siedliska Natura 2000 i ich rozpoznawanie
 9. Gatunki Natura 2000 i ich rozpoznawanie
 10. Podstawy ornitologii
 11. Ekspertyzy przyrodnicze
 12. Biologia wód
 13. Ocena oddziaływania na środowisko
 14. Finansowanie ochrony środowiska z funduszy UE
 15. Kompensacje przyrodnicze
 16. Seminarium dyplomowe

Przedmioty podstawowe i kierunkowe wspólne dla kierunku Ochrona Środowiska:

SEMESTR I

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Biologia ogólna
 4. Zoologia
 5. Botanika
 6. Ekologia
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska

SEMESTR II

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne, niestacjonarne (fakultet)
 3. Matematyka
 4. Zoologia
 5. Chemia ogólna i analityczna
 6. Grafika inżynierska
 7. Geologia i geomorfologia
 8. Ekologia
 9. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR III

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne, niestacjonarne (fakultet)
 3. Technologia informacyjna
 4. Chemia organiczna i fizyczna
 5. Fizyka
 6. Geologia i geomorfologia
 7. Teledetekcja i GIS
 8. Mikrobiologia
 9. Gleboznawstwo
 10. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR IV

 1. Język angielski
 2. Inżynieria procesowa
 3. Socjologia środowiska
 4. Mechanika płynów
 5. Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska
 6. Technologie ochrony środowiska
 7. Fizyka
 8. Hydrologia i gospodarka wodą
 9. Biochemia
 10. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie
 11. Prawo gospodarcze

SEMESTR V

 1. Język angielski
 2. Ochrona przyrody
 3. Prawo ochrony środowiska
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Meteorologia i klimatologia
 6. Zrównoważony rozwój
 7. Filozofia przyrody
 8. Technologie ochrony środowiska

SEMESTR VI

 1. Meteorologia i klimatologia
 2. Monitoring środowiska
 3. Technologie bioenergetyczne
 4. Seminarium dyplomowe
 5. Praktyka - 2 tygodnie
 6. Praca dyplomowa

SEMESTR VII

 1. Techniki ochrony środowiska
 2. Seminarium dyplomowe
 3. Praca dyplomowa

Konstrukcje budowlane

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności KONSTRUKCJE BUDOWLANE są
PBM POŁUDNIE, STOWARZYSZENIE PRADUCENTÓW BETONU oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,

             

Na specjalności Konstrukcje budowlane posiądziesz poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej, stalowej, murowej i drewnianej. Zapoznasz się z nowoczesnymi zastosowaniami informatyki w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Będziesz potrafił uwzględniać wymagania niskiego zapotrzebowania energii. Nauczysz się wykorzystywać niekonwencjonalne – ekologiczne źródła energii.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJE BUDOWLANE (obowiązkowe)

 1. Komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego
 2. Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji
 3. Nowoczesne technologie w budownictwie
 4. Ustroje powierzchniowe
 5. Technologiczność konstrukcji budowlanych
 6. Podstawy dynamiki budowli
 7. Praca przejściowa
 8. Fizyka budowli i budownictwo energooszczędne
 9. Logistyka w przedsiębiorstwie
 10. Mechanizacja robót budowlanych
 11. Konstrukcje betonowe specjalne
 12. Fundamentowanie
 13. Konstrukcje metalowe specjalne
 14. Podstawy mostownictwa
 15. Konstrukcje drewniane
 16. Podstawy budownictwa podziemnego
 17. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 18. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU (trzy przedmioty z sześciu)

 1. Architektura polska
 2. Finanse przedsiębiorstwa
 3. Socjologia środowiska
 4. Historia sztuki
 5. Prawo autorskie
 6. Planowanie miast

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Historia architektury
 4. Prawo gospodarcze
 5. Technologia informacyjna
 6. Prawo budowlane
 7. Ekologia
 8. Matematyka
 9. Chemia
 10. Mechanika ogólna
 11. Statystyka
 12. Fizyka
 13. Geologia
 14. Metody obliczeniowe
 15. Materiały budowlane
 16. Geometria wykreślna
 17. Grafika inżynierska
 18. Budownictwo ogólne
 19. Geodezja
 20. Wytrzymałość materiałów
 21. Mechanika budowli
 22. Hydraulika i hydrologia
 23. Ekonomika budownictwa
 24. Konstrukcje betonowe
 25. Fizyka budowli
 26. Mechanika gruntów i fundamentowanie
 27. Konstrukcje metalowe
 28. Budownictwo komunikacyjne
 29. Technologia i organizacja budowy
 30. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 31. Instalacje budowlane
 32. Konstrukcje drewniane
 33. Konstrukcje murowe i zespolone
 34. Seminarium dyplomowe

Ochrona Środowiska - studia I stopnia


 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 3,5 roku/3 lata.
 • Tytuł: INŻYNIER lub LICENCJAT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.

Read more: Ochrona Środowiska - studia I stopnia

Wydział Ekologii

Ochrona Środowiska
Zdrowie Publiczne

Rekrutacja On-Line

 

W dobie kształtowania się społeczeństwa ekologicznego zapotrzebowanie na specjalistów kończących kierunek Ochrona Środowiska systematycznie rośnie. Studenci Wydziału Ekologii WSEiZ trafnie odczytując zbliżającą się koniunkturę, najchętniej wybierają specjalności związane z odnawialnymi źródłami energii, gospodarką odpadami, ochroną biosfery, zarządzaniem ochroną środowiska czy gospodarowaniem przestrzennym i środowiskowym. Podobnie jak zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Ochrony Środowiska stale zwiększa się także popyt na ekspertów rozumiejących współczesną problematykę ochrony zdrowia czyli zakres działań wielodyscyplinarnych wiążących się z różnymi aspektami zdrowia, jego ochroną, umocnieniem i poprawą. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest cieszący się dużym zainteresowaniem kierunek Zdrowie Publicznie.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów na Wydziale Ekologii odbywają się bez egzaminów wstępnych, liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska – otrzymują tytuł inżyniera na studiach pierwszego stopnia,
  a magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia;
 • Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne – otrzymują tytuł licencjata.
<studia ochrona środowiska kierunek ochrona środowiska

Studenci Wydziału Ekologii oprócz zajęć prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia, poszerzają swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kołach naukowych, prowadząc badania naukowe i prezentując ich wyniki na konferencjach naukowych, samodzielnie bądź ze swoimi opiekunami naukowymi. Wygłoszone referaty są publikowane w wydawnictwach monograficznych WSEiZ, a także można je przeczytać w takich wydawnictwach, jak: „Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju”, „Problems of water protection in the Bug and Narew river catchments”, „Ekologiczne problemy XXI wieku” i in.

Na Wydziale aktualnie prowadzone są liczne tematy badawcze z udziałem studentów, m.in.:

 • „Analiza wpływu czynników antropogenicznych na faunę owadów w środowiskach przekształconych doliny Bugu i Biebrzy”
 • „Znaczenie czynników antropogenicznych w kształtowaniu się zgrupowań fauny owadów Dorzecza Górnego Sanu”
 • „Barszcz olbrzymi: zagrożenie dla zdrowia publicznego i różnorodności biologicznej”
 • „Ocena następczego działania meliracyjnych dawek popiołów z węgla kamiennego na właściwości fizykochemiczne
  gleby”
 • „Przemiany zoocenoz pod wpływem zaburzeń siedliskowych na przykładzie chrząszczy saproksylicznych
  w drzewostanach Kampinowskiego Parku Narodowego”
studia inżynierskie studia magisterskie

Istotną formą aktywności kadry naukowej i studentów Wydziału Ekologii jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Już kilkuletnią tradycję mają kontakty pomiędzy naszą Uczelnią i ośrodkami naukowymi Ukrainy. Prowadzimy wspólne projekty badawcze z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie. Wydział współpracuje także z Institute of Hydrotechnique and Land Reclamation w Kijowie. Kilku pracowników naukowych tego instytutu systematycznie bierze udział w organizowanych przez nas konferencjach. Wspólnie opracowaliśmy plan badawczy dotyczący bioróżnorodności doliny Dniepru.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów w tym:

 • stypendia o charakterze socjalnym,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
 • zapomogi.

Szczegółowe informacje na temat studiów oraz formularze dostępne są w Dziekanacie Wydziału Ekologii.