Architektura – studia I stopnia

 • Studia I-go stopnia: profil kształcenia ogólnoakademicki.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – stacjonarne sobotnio-niedzielne*.
 • Czas trwania: 4 lata.
 • Tytuł: INŻYNIER ARCHITEKT.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Na studiach pierwszego stopnia kierunku Architektura proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie architektoniczne
Projektowanie urbanistyczne

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

PPOBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Architekt (czyli absolwent kierunku Architektura) to zawód, który łączy wiedzę i umiejętności projektowania oraz kształtowania plastycznego, artystycznego i estetycznego budynków, a także osadzenia ich układów kompozycyjnych w przestrzeni, w której żyje człowiek. Z dyplomem inżyniera architekta WSEiZ będziesz mógł/a wykonywać tą prestiżową, regulowaną prawem unijnym profesję we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Studiując na kierunku Architektura (studia I-go stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają zarówno wymogi estetyczne, ekologiczne, jak i techniczne,
 • historii, teorii architektury, sztuk pokrewnych, technologii, ochrony środowiska i nauk humanistycznych,
 • projektowania urbanistycznego i umiejętności niezbędnych w procesie planowania,
 • relacji pomiędzy ludźmi, a budynkami oraz pomiędzy budynkami, a ich otoczeniem, jak również relacji:
  budynki i przestrzeń między nimi, a potrzeby człowieka,
 • zawodu architekta oraz jego roli społecznej, zwłaszcza przy opracowywaniu koncepcji do projektu
  z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • metod gromadzenia informacji,
 • projektu strukturalnego, problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków,
 • problemów fizycznych, technicznych i techniki komputerowej oraz wiedzy na temat funkcjonowania budynków,
  aby zapewnić im odpowiednie warunki zewnętrzne oraz ochronę przed wpływem klimatu,
 • projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych budynków w ramach ograniczeń narzucanych
  przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,
 • ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych
  w realizacje budynków oraz integracji projektów w całym procesie planowania,
 • odpowiedniego przygotowania do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym
  oraz pomocniczych pracach związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym
  obiektów budowlanych.

Aby uzyskać powyższe kwalifikacje będziesz korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, m.in.: komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy - ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax.

Perspektywy zatrudnienia

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i prestiżowi, jaki łączy się z tym zawodem, architekci z dyplomem WSEiZ znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Zatrudniani są w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych. Pracują przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

* Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.

Marzących o karierze ARCHITEKTA absolwentów kierunków:
•Budownictwo •Architektura Wnętrz •Architektura Krajobrazu •Gospodarka Przestrzenna
zapraszamy na 4 semestralne studia I stopnia na kierunku Architektura.