Zanim wyjedziesz

Zanim wyjedziesz

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, przed wyjazdem uczestnicy mobilności zobowiązani są do rejestracji pobytu w serwisie Odyseusz, prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Dzięki rejestracji:

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także – jeśli wyrazicie Państwo taką wolę – serwis może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Do Państwa dyspozycji jest także aplikacja MSZ – iPolak, dzięki której możliwe jest bezpieczniejsze podróżowanie: https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak
Bezpłatna aplikacja iPolak to niezbędnik w podróży. Wskaże drogę do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej, podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Można w niej także znaleźć aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
Zachęcamy także do systematycznego śledzenia serwisu MSZ OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych

Ubezpieczenie

Każdy wyjeżdżający nauczyciel i pracownik WSEiZ jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w Programie Erasmus+, a także ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.
Należy jednak pamiętać, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Wzór wniosku o wydanie karty EKUZ oraz instrukcja postępowania znajduje się na stronach NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

 • obowiązuje w państwach UE i EFTA,
 • wydawana jest przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • daje prawo do korzystania z usług publicznej służby zdrowia,
 • nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych, leczenia planowanego, transportu medycznego, transportu ciała.

Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do rozważenia zakupu dodatkowego podróżnego ubezpieczenia medycznego.
Dokonując wyboru ubezpieczenia, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • kwoty ubezpieczenia,
 • call centre funkcjonujące 24/24,
 • sposób regulowania płatności (na bieżąco – refundacja na podstawie rachunków),
 • indywidualne potrzeby, np.: zwyżka na choroby przewlekłe, badania lekarskie, itp.

Warto także zapoznać się z zapisami w polisie dotyczącymi wyłączenia odpowiedzialności.

Warto także pamiętać o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży!

Odrębną istotną kwestią jest zakup polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli w skrócie NNW. Jest ona dostępna w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Za zapewnienie ubezpieczeń obowiązkowych jest odpowiedzialny wyjeżdżający nauczyciel/pracownik!

Wiedza o warunkach miejscowych

Zanim Państwo wyjedziecie warto dokładnie przestudiować przepisy wjazdowe i celne, np. sprawdzić:

 • czy wjedziecie do kraju na podstawie jedynie dowodu osobistego, czy niezbędny będzie paszport?
 • czy niezbędna jest wiza przy dłuższych pobytach?
 • jak długo musi być ważny dokument, na podstawie którego przekraczacie granicę?
 • specyficzne restrykcje celne.

Zachęcamy także, aby zapoznać się z:

 • warunkami bezpieczeństwa na miejscu;
 • zasadami podróżowania po kraju;
 • lokalnym prawem i zwyczajami.

Pomoc konsularna

Będąc za granicą pomocy można szukać w polskich placówkach, jak:

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Tymczasowy punkt konsularny;
 • Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.

Listę placówek znaleźć można na stronie MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/
Konsul działa w granicach i na podstawie prawa polskiego, międzynarodowego oraz prawa państwa przyjmującego. Należy pamiętać, że nie zawsze będzie mógł pomóc.


Czego konsul nie może?

 • regulować zobowiązań finansowych (długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego, koszty leczenia itp.);
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego);
 • świadczyć pomocy konsularnej na rzecz obywateli państw trzecich.

Pomoc konsularna W SYTUACJI KRYZYSOWEJ:

 • telefony alarmowe placówek;
 • przycisk alarmowy w aplikacji iPolak;
 • Centrum Operacyjne MSZ w Warszawie działające 24/24;
 • Infolinia MSZ.

Konsul ustala liczbę obywateli polskich na obszarze zagrożonym oraz nawiązuje z nimi kontakt. Dalsze postępowanie zależy jest od rozwoju sytuacji i potrzeb.
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej nie udziela pomocy konsularnej obywatelom polskim, w takim zakresie jak Konsulat Generalny RP.
Konsul honorowy dba o promocję Polski w sferze gospodarki, kultury, nauki i turystyki, natomiast zakres pomocy, jakiej może udzielić konsul honorowy obywatelowi polskiemu w przypadkach losowych jest ograniczony jedynie do przekazania informacji zainteresowanemu lub konsulowi zawodowemu.