WYJAZDY PRACOWNIKÓW (w tym nauczycieli) NA SZKOLENIA (STT)

W ramach programu Erasmus+ pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i inni pracownicy) mogą wyjechać do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu i krajach partnerskich (tylko uczelnie partnerskie) w celu doskonalenia kompetencji zawodowych, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.

Zasady rekrutacji

Pracownicy WSEiZ ubiegający się o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ w celu podniesienia kwalifikacji związanych z charakterem wykonywanej w Uczelni pracy, doskonalenia kompetencji zawodowych, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniach, „work shadowing” itp. (wyjazdy typu STT), podlegają procedurze rekrutacji koordynowanej przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus i Koordynatora Wydziału Architektury Programu Erasmus.

O stypendium może się ubiegać każdy pracownik WSEiZ, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w Programie Erasmus+ jest:

  • złożenie u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus lub Koordynatora Wydziału Architektury Programu Erasmus, w wyznaczonym terminie, formularza zgłoszeniowego,
  • ocena indywidualnego „Porozumienia o programie szkolenia” (Mobility Agreement Staff Mobility For Training), uzgodnionego z instytucją przyjmującą,
  • znajomość języka obcego, w którym będzie prowadzone szkolenie, potwierdzona właściwym certyfikatem/dokumentem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka poświadczonym przez dziekana/kierownika działu.

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd dokonuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus i Koordynator Wydziału Architektury Programu Erasmus.

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Programu Erasmus+ typu STT będą mieli pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, np. pracownicy administracji uczelnianej, koordynatorzy Programu Erasmus, bibliotekarze.
Preferencyjnie będą traktowani pracownicy etatowi WSEiZ, których zakres obowiązków i kompetencji wpływa przede wszystkim na podniesienie jakości kształcenia, usług na rzecz studentów, pracowników i gości Uczelni.
W przypadku pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Pracownicy, którym nie zostało przyznane stypendium STT, mogą zrealizować wyjazd bez finansowania w ramach Programu Erasmus+.

Osoby z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o kwalifikacji w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Organem odwoławczym jest Rektor WSEiZ.

Dokąd można wyjechać i w jakim celu

Celem wyjazdu typu STT jest doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniu, „work shadowing” itp., odbywającym się w uczelni lub w instytucji przyjmującej.

Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym (STT) w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. W przypadku wyjazdów do krajów partnerskich pobyt może trwać od 5 dni do 2 miesięcy.

Indywidualne „Porozumienie o programie szkolenia”, sporządzone z wszelką starannością i dokładnością na formularzu wymaganym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, powinno określać zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Pracownik może wyjechać do uczelni lub instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju programu, tj.:

  • w jednym z 28 państw UE;
  • państwie EFTA/EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
  • państwie kandydującym do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii pod warunkiem, że nie jest to instytucja Unii Europejskiej lub instytucja zarządzająca programami UE, lub placówka dyplomatyczna ojczystego kraju pracownika.

WSEiZ realizuje także projekt mobilności akademickiej w ramach Programu Erasmus+ z uczelniami z krajów partnerskich.

Lista uczelni partnerskich, z którymi WSEiZ prowadzi wymianę akademicką, dostępna jest w zakładce Uczelnie Partnerskie.

Zanim wyjedziesz

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, przed wyjazdem uczestnicy mobilności zobowiązani są do rejestracji pobytu w serwisie Odyseusz, prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Dzięki rejestracji:

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
  • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
  • a także – jeśli wyrazicie Państwo taką wolę – serwis może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Do Państwa dyspozycji jest także aplikacja MSZ – iPolak, dzięki której możliwe jest bezpieczniejsze podróżowanie: https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak Bezpłatna aplikacja iPolak to niezbędnik w podróży. Wskaże drogę do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej, podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Można w niej także znaleźć aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
Zachęcamy także do systematycznego śledzenia serwisu MSZ OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych

Ubezpieczenie

Każdy wyjeżdżający nauczyciel i pracownik WSEiZ jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w Programie Erasmus+, a także ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.
Należy jednak pamiętać, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Wzór wniosku o wydanie karty EKUZ oraz instrukcja postępowania znajduje się na stronach NFZ.
Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Warto także pamiętać o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży!

Odrębną istotną kwestią jest zakup polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli w skrócie NNW. Jest ona dostępna w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Za zapewnienie ubezpieczeń obowiązkowych jest odpowiedzialny wyjeżdżający nauczyciel/pracownik!

Po powrocie

Po powrocie z mobilności pracownik jest zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE.

Rozliczenie wyjazdu pracownika w ramach stypendium Programu Erasmus+ odbywa się w ciągu 7 dni po powrocie na podstawie przedstawionego pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowaniu celu wyjazdu. Zaświadczenie to powinno zawierać także informację o charakterze odbytego szkolenia.