Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STT)

Zasady rekrutacji

Nauczyciele akademiccy WSEiZ ubiegający się o przyznanie stypendium w ramach Programu Erasmus+ na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów partnerskiej uczelni za granicą, podlegają procedurze rekrutacji koordynowanej przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus i Koordynatora Wydziału Architektury Programu Erasmus.

O stypendium może się ubiegać każdy nauczyciel akademicki WSEiZ, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w Programie Erasmus+ jest:

  • złożenie u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus (Rektorat) lub u Koordynatora Wydziału Architektury Programu Erasmus, w wyznaczonym terminie, formularza zgłoszeniowego,
  • ocena indywidualnego „Porozumienia o programie nauczania” (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching), uzgodnionego z uczelnią partnerską,
  • znajomość języka obcego, w którym nauczyciel będzie prowadził zajęcia za granicą, potwierdzona właściwym certyfikatem/dokumentem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka.

Oceny i selekcji kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w składzie dziekan wydziału, na którym pracuje nauczyciel, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus i Koordynator Wydziału Architektury Programu Erasmus.

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Programu Erasmus+ typu STA będą mieli nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, dla których WSEiZ jest podstawowym miejscem pracy.
W przypadku nauczycieli spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Stypendium nie może być przyznane osobie przebywającej na urlopie naukowym.

Jeżeli nauczyciel akademicki, któremu przyznano stypendium, zrezygnuje z wyjazdu, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus zgłasza kolejną osobę znajdującą się na liście rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych.

Nauczyciele akademiccy, którym nie zostało przyznane stypendium STA, mogą zrealizować wyjazd bez finansowania w ramach Programu Erasmus+.

Osoby z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o kwalifikacji w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Organem odwoławczym jest Rektor WSEiZ.

Dokąd można wyjechać i w jakim celu

Celem wyjazdu typu STA jest prowadzenie zajęć dydaktycznychdla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej w wymiarze co najmniej 8 godzin dydaktycznych.

Pobyt nauczyciela w zagranicznej uczelni w innym kraju programu może trwać od 2 dni do 2 miesięcy. W przypadku wyjazdów do krajów partnerskich pobyt może trwać od 5 dni do 2 miesięcy.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do uczelni, z którymi podpisane są umowy o wymianie akademickiej Erasmus+ i które posiadają Kartę Uczelni Erasmus ważną na rok akademicki 2014-2020.

Indywidualne „Porozumienie o programie nauczania”, sporządzone z wszelką starannością i dokładnością na formularzu wymaganym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, powinno jasno określać: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Do krajów programu należą:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Lista uczelni partnerskich z krajów programu, z którymi WSEiZ prowadzi wymianę akademicką, dostępna jest w zakładce Uczelnie Partnerskie.

WSEiZ realizuje także projekt mobilności akademickiej w ramach Programu Erasmus+ z uczelniami z krajów partnerskich.

Lista uczelni partnerskich z krajów programu, z którymi WSEiZ prowadzi wymianę akademicką:

ARMENIA

AZERBEJDŻAN

CHINY


KAZACHSTAN


KOSOWO


UKRAINA

Zanim wyjedziesz

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, przed wyjazdem uczestnicy mobilności zobowiązani są do rejestracji pobytu w serwisie Odyseusz, prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Dzięki rejestracji:

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
  • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
  • a także – jeśli wyrazicie Państwo taką wolę – serwis może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Do Państwa dyspozycji jest także aplikacja MSZ – iPolak, dzięki której możliwe jest bezpieczniejsze podróżowanie: https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak Bezpłatna aplikacja iPolak to niezbędnik w podróży. Wskaże drogę do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej, podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Można w niej także znaleźć aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
Zachęcamy także do systematycznego śledzenia serwisu MSZ OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych

Ubezpieczenie

Każdy wyjeżdżający nauczyciel i pracownik WSEiZ jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i państw uczestniczących w Programie Erasmus+, a także ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.
Należy jednak pamiętać, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Wzór wniosku o wydanie karty EKUZ oraz instrukcja postępowania znajduje się na stronach NFZ.
Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Warto także pamiętać o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży!

Odrębną istotną kwestią jest zakup polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli w skrócie NNW. Jest ona dostępna w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Za zapewnienie ubezpieczeń obowiązkowych jest odpowiedzialny wyjeżdżający nauczyciel/pracownik!

Po powrocie

Po powrocie z uczelni partnerskiej nauczyciel jest zobowiązany do wypełnienia indywidualnego raportu on-line EU survey, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.
Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE.

Rozliczenie wyjazdu nauczyciela akademickiego w ramach stypendium Programu Erasmus+ odbywa się w ciągu 7 dni po powrocie na podstawie przedstawionego pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni i zrealizowaniu celu wyjazdu.
Zaświadczenie to powinno zawierać także informację o liczbie przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych.